• Kayıt
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Kurumun temel görevi;

Avrupa Birliği ile uyumlu "ulusal mesleki yeterlilik sistemi" ni kurmak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirecektir.

MYK Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Sektör Komiteleri ve Başkanlıktan oluşan organlara sahiptir.

· Kurumun en üst karar organı olan Genel Kurulda sosyal taraf temsilcileri çoğunluktadır.

· Kurumun yürütme organı olan MYK Yönetim Kurulunda ise kamu ve sosyal tarafların üçer temsilcisi yer almakta olup, her üyenin eşit yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır.

· Sektör Komiteleri yine eşit yetki ve sorumluluk dâhilinde üçlü katılımla teşkil edilmektedir.

· Teknik ve idari bölümlerden oluşan Başkanlıkta uzmanlığın esas alındığı yatay bir örgütlenme mevcuttur.

MYK ilk Genel Kurulu 08 Aralık 2006 tarihinde toplanmış ve Yönetim Kurulu belirlenmiştir. Yönetim Kurulunun göreve başlamasından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede, ikincil mevzuatın oluşturulması, personel alımı, bütçe oluşturulması, hizmet binası ve donanım temini gibi sıfırdan Kurum oluşturma yolundaki zorunlu ve de zorlu çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kuruluş çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 2007 yılı için tasarlanan kurumsal faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiştir.

Kurumun asli faaliyetlerini içeren 2008 yılı eylem planı hazırlanmıştır. Bu planda, sektör komitelerinin kurulması, ilk meslek standartlarının Resmi Gazetede yayımlanması, sınav ve belgelendirme prosedürünün oluşturulması, "Ulusal Yeterlilik Sistemi Strateji Belgesi"nin hazırlanması gibi önemli hedefler yer almaktadır.

MYK"nın temel görevleri bağlamında, meslek standartlarının belirlenmesi öncelik arz etmektedir. Eğitim ve öğretim programlarının iş piyasası gereklerine göre oluşturulmasında, bireylerin mesleği icra edebilme becerilerinin tespitinde meslek standartları temel teşkil etmektedir.

Meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlar olarak tanımlanabilir.

Meslek standardını iş dünyasındaki mesleki koşulları tanımlayan, çalışanların yapabilmesi gereken görev ve işlemleri özetleyen metinler olarak değerlendirmek mümkündür. Meslek standartlarının geliştirilme sürecinde; araştırma, inceleme ve analizler ve diğer teknik çalışmaların yapılması gereklidir, ancak yeterli değildir. Bu çalışmalar aynı zamanda ilgili taraflar arasında uzlaşma sürecini içermeli, Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının konsensüsüyle ortaya çıkmalıdır.

Aşağıda değinilecek olan MYK ikincil mevzuatı, bu gereklilikten dolayı ilgili tüm tarafların sürece katılımıyla hazırlanmış olup, meslek standartları, sınav ve belgelendirme hizmetlerinin bizzat MYK tarafından değil; yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlarca yapılması açıklıkla ifade edilmiştir.

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 5 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazete"de, Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev ve Çalışması Hakkında Yönetmelik ise 27 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik incelendiğinde; meslek standartları taslaklarının objektif ölçütlere göre seçilecek kurum/kuruluşlara hazırlatılması, bu taslakların sektör komitelerinin incelemesinden geçtikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak Resmi Gazetede yayımlanması hüküm altına alınmıştır. Meslek standardı formatının uluslararası uygulamalara göre belirlenmesi, mesleğe ilişkin yeterlilik düzeylerinin Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve AYÇ"ye uygun olması benimsenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğe geçici madde konularak, bu güne kadar kurum ve kuruluşların kendi imkânlarıyla veya uluslararası kuruluşların desteğiyle yürüttükleri projeler kapsamında hazırlamış oldukları meslek standardı taslaklarının veya bu yöndeki çalışmaların ulusal birikim olarak değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda, İŞKUR"un koordinasyonunda 1995"2000 yıllarında yapılan 250 meslek standardı, TSE"nin kendi imkanlarıyla hazırladığı 300 civarındaki meslek standardı, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2003"2007 döneminde MEGEP"te hazırlanan meslek standartları çalışmalarıyla ilgili tüm bilgi ve belgeler bu kurumlardan alınıp, değerlendirilmeye başlanmıştır. Diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan birikimin tespit ve teminine ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

MYK"nın yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için de Kurumumuza başvuruda bulunulabilecektir. Ancak istekli kurum/kuruluşların gerekli alt yapıyı oluşturarak, öncelikle Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya AB ile çok taraflı tanıma anlaşması yapmış bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmaları gerekmektedir.

Bu noktada MYK"nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine, sivil toplum kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemini destekleyen, meslek standardı, sınav ve belgelendirme merkezlerinin oluşumuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle MYK"nın kuruluş süreciyle eş zamanlı olarak tamamına yakını Avrupa Birliği hibesinden oluşan yaklaşık 11 Milyon Avro bütçeli "Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi" projesi hazırlanmış olup, projenin ayrıntılarına ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.

 

S5 Box3.80.85.76

Kayıt